De Sterretjes

Ons aanbod

Type basisaanbod
Een leerling wordt ingeschreven in het type basisaanbod wanneer de zorgvragen van het kind de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen. De leerinhouden binnen type basisaanbod worden aangepast aan de specifieke noden van het kind. Het kind wordt permanent geëvalueerd om een eventuele terugkeer naar het gewoon basisonderwijs in de toekomst mogelijk te maken.
Speelleerklas
• Brug tussen derde kleuterklas en eerste leerjaar.
• Werken aan schoolrijpheid.
• Spelenderwijs leerstof eerste leerjaar verwerven
Ondersteuning
Ondersteuningsnetwerken bestaan uit scholen voor gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs. Ook de CLB's en de pedagogische begeleidingsdiensten zijn partners binnen het ondersteuningsnetwerk. Voor kinderen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs ondersteuning krijgen vanuit het netwerk waarbij zij zijn aangesloten. Scholen voor gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs brengen hun expertise samen om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon onderwijs te ondersteunen. PSBO De Sterretjes maakt deel uit van het ondersteuningsnetwerk Centrum. www.onw-centrum.be
Type 2
Dit is onderwijs voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking en dit zowel voor kleuters als voor lagereschoolkinderen.
Zorg
 
Logopedist: werkt aan taalstimulatie, articulatie, spelling en lezen. Ergotherapeut: werkt aan fijne motoriek, schrijfvaardigheden, visueel-ruimtelijk inzicht en zelfredzaamheid.
Kinesitherapeut: werkt aan grove motoriek, begeleidt het therapeutisch paardrijden en snoezelen.
Kinderverzorgster: biedt zorg op medisch en lichamelijk vlak.
Schoolpsycholoog: doet orthodidactische klassenondersteuning, individuele sociale vaardigheidstraining en werkt rond eventuele pestproblematiek.
Leerkracht BLIO: doet individuele begeleiding voor alle leergebieden.